پروژه احداث و راه اندازی کارخانه های لوله مسی و کاتد مس

شهر بابک  1397

           کارفرما                       بابک مس ایرانیان

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

       بتن ریزی               45000 متر مکعب

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کلیه عملیات سیویل و سازه ، نصب تجهیزات،ساخت و نصب مخازن، نصب مکانیکال، لوله کشی و برق وابزار دقیق و  راه اندازی