پروژه احداث دو عدد مخزن آمونیاک هریک به ظرفیت 20000 تن

عسلویه   1397

       کارفرما         شرکت توسعه شیمیایی لاوان

       مشاور                             آریا هنگارد
       پیمانکار اصلی                   تناوب
احجام

 

       بتن ریزی               45000 متر مکعب

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

طرح احداث دو عدد مخزن آمونیاک هریک به ظرفیت 20000 تن